Sportslig plan for Randaberg Fotball
Skrevet av Kathe Stensland   
tirsdag 19. november 2013 18:04

Målsetting og hensikt

Du kan også laste ned dokumentet her: docxSportsplan_Randaberg_fotball_13_feb.docx

Formålet med å utarbeide en sportsplan for RIL - fotball er å sikre at aktiviteten blir organisert og drevet på en enhetlig og systematisk måte innenfor de retningslinjer som er fastlagt av NFF og innenfor de rammer som fastsettes av klubben. Sportsplanen skal være et hjelpemiddel og rettesnor for ledere og trenere i klubben og en referanse for spillerne og deres foresatte.
Sportsplanen skal bygge opp under klubbens sportslige ambisjoner og være en oppskrift for "hvordan vi gjør det i RIL". Sportsplanen skal legge føringer for hvilke ferdigheter det skal legges vekt på, hvilken tilnærming man skal ha til spillerne.
Sportsplanen skal være den svarte tråden for fotballopplæringen i RIL og skal sikre et godt fundamentert fotballfaglig innhold og progresjon. Ambisjonen er å rekruttere så mange som mulig til fotball i RIL, å beholde disse så lenge som mulig i fotballen og utvikle spillere med god kvalitet som mulig

Holdning, miljø og motivasjon

RIL er en breddeklubb og klubbens fokus er å være med å utvikle gode verdier og holdninger hos alle som spiller for RIL. Vi er en klubb som forsøker å se hver enkelt og er opptatt av å ta vare på hverandre og å gjøre hverandre gode. Vi ønsker å være en trygg og god arena for alle som vil spille fotball uansett alder og kjønn. Vårt utgangspunkt er i tråd med Norsk fotballforbundets breddeformel at trygghet + utfordring + mestring = trivsel. Vi har alle et ansvar for at følgende ikke forekommer:
 Ulike former for mobbing og rasisme.
 Trener og lederholdninger som fører til dårlig selvfølelse og manglende trivsel hos spillere.
 Foreldre/foresatte holdninger der resultat og prestasjonstenking ødelegger for miljø og trivsel.
 Ledere/trenere har et viktig ansvar som rollemodeller i dette holdningsskapende arbeidet fra første dag i klubben. Sentrale begrep for hver enkel spiller, trener, leder i denne sammenhengen er ansvar, respekt, disiplin, lojalitet og toleranse.

Samspillet mellom holdninger og fotballferdigheter vil være helt avgjørende for:
 Egenutvikling som medspiller.
 Miljøet på laget.
 Hvor gode lagkameratene blir.
 Hvor langt en selv vil kunne komme.

Riktige holdninger overfor seg selv er å:
 Være forberedt til trening og kamp: materiell (sko, tøy osv.), fysisk og psykisk.
 Riktig forhold til kosthold og hvile.
 Unngå røyking, alkohol og andre rusmidler.
 Ta ansvar for egen utvikling, møte på trening for å trene, ikke bli trent.
 Ta skolegangen på alvor.
 Håndtere seier og tap gjennom positiv kommunikasjon.
 Bruke et oppbyggelig språk verbalt og kroppslig.

Riktige holdninger overfor medspillere er å:
 Være positiv og oppbyggende i alle sammenhenger.
 Gi ris og oppmuntring uavhengig av resultat.
 Unngå kjefting under alle omstendigheter.
 Alle gjør feil.
 Forstå betydningen av Fair play.


Riktige holdninger overfor motspillere er å:
 Vise god sportsånd ved seier og tap.
 Vise respekt både før kamp, i kamp og etter kamp.

Riktige holdninger overfor trener/lagleder er å:
 Være konsentrert og lyttende.
 Gjerne være uenig, men ta det konstruktiv opp før eller etter trening og kamp.
 Være samarbeidsvillig.
 Gi beskjed ved forfall trening/kamp.
 Vise lojalitet overfor trener/leders beslutninger.
 På samme måte som du gjør medspiller gode, gjør lederne dine gode.

Riktige holdninger overfor dommer/regelverk er å:
 Godta dommerens avgjørelser uten negative reaksjoner.
 Aldri kjefte på dommeren.
 Takk dommer etter kamp og ros han/henne for innsatsen. Positivt innstilt til RIL ved neste anledning.

Riktige holdninger overfor klubben er å:
 Være stolt over å tilhøre klubben.
 Utvikle klubbfølelse og samhold for alle.
 Være positiv til at klubben ber deg om en tjeneste.
 Være takknemlig for at mange jobber for at du skal ha det gøy med fotballen.
 Representere klubben på en positiv måte.

Kvalitetsutviklende standarder innen holdninger, miljø og trening er at:
 Alle nye trenere får en skriftlig redegjørelse for holdningene klubben ønsker å stå for.
 Alle trenerne påminnes om det samme hvert år.
 Vi hver sesong utfører en miljøundersøkelse blant trenere. Dette vil gi et bedre grunnlagsmateriale i forhold til å evaluere situasjonen og gjøre evnt endringer.

RIL`S svarte tråd.

Hovedintensjon

 Vi ønsker å være utviklingsorientert i vårt arbeid og må derfor ikke være for opptatt av resultater.
 Vi ønsker å utvikle spillende fotballag.
 Hurtig pasningsspill/kombinasjonsspill.
 Basis mottaks/pasningsferdigheter.
 Spill og øvelser som vektlegger dette.
 1 mot 1 ferdigheter offensivt og defensivt
 Tekniske/taktiske ferdigheter 1 mot 1.
 Forstå relasjonelle og strukturelle grunnprinsipper i valgt formasjon.
 Taktisk skolering.

Denne Sportsplanen og styringsverktøyet vil forhåpentligvis føre til at klubben får en ”svart tråd” som går fra seniorlagene og nedover helt til de minste. Dette fører til at vi jobber fokusert mot og med samme visjoner og utviklingsmål. Vi ønsker å strukturere opp klubbens fotballfaglige arbeid omkring overordnede målsetninger i sportslig plan.
I RIL er alle spillere, ledere og foresatte en del av klubben og dermed har vi alle et ansvar for å jobbe for at omgivelsene oppfatter oss positivt på treninger, kamper, turneringer og andre sammenhenger.
I RIL ønsker vi at alle skal trives og ha det gøy, samtidig som vi skal utvikle fotballspillere.

Foreldre
 Støtt laget i trening og kamp.
 Gi oppmuntring til alle spillerne under kamp – ikke bare din sønn/datter.
 Oppmuntre i med og motgang.
 Respekter lagleder/treners disposisjoner.
 Respekter dommerens avgjørelser – ikke kritiser.
 Stimuler til å delta gjennom oppmuntring – ikke legg press.
 Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du.
 Vis respekt for klubbens arbeid – møt opp og vis initiativ til foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner.

Forholdet til andre idretter.

Det er viten kjent at allsidig trening i ung alder er gunstig, så vi er positive til at våre yngste utøvere prøver seg i flere idretter. Det er positivt for utvikling av motoriske ferdigheter og bør derfor kunne gi en gevinst ved et senere valg av idrett. Vi bør også i den grad det er mulig med et samarbeide med andre idretter, tilrettelegge for det enkelte individ for en optimal treningshverdag. Utveksling av kompetanse og øvelser vil være gjensidig berikende for både spillere og trenere på tvers av idrettsgren.

Forventninger til trenere i RIL

 Trenere er ofte forbilder for spillerne og det er viktig å legge vekt på det en gjør og sier.
 Som trener skal hovedfokuset være å rose spillerne ved gode (del) prestasjoner fremfor å kritisere feil.
 Som trener har en et ansvar for å skape gode holdninger og inkludere alle.
 Som trener har en et ansvar for å differensiere og å finne utfordringer som passer den enkelte økt og kamp.
 Trenere i barne/ungdomsfotballen rapporterer til trenerkoordinator/sportslig ansvarlig.
 Treneren må sette seg godt inn i sportslig plan og følge den etter beste evne.
 Trenere skal møte på klubbens trenerforum.
 I barnefotballen skal det være lik spilletid og topping av lag ikke skal forekomme.

Randaberg FFO

Fotballfritidsordningen eies og drives av Randaberg Fotball med base i Randaberg Arena, og formålet er
 Gi et godt sosialt og sportslig tilbud til fotballinteresserte barn fra 2. til 7. trinn etter skoletid
 Gi et sunt og godt måltid som viser til gode kostholdsvaner
 Stimulere til gode holdninger både når det gjelder oppførsel, skolearbeid og fotballtrening
 Allsidig trening med hovedvekt på fotball

Organisering/Bemanning/innhold

Det skal være en ansatt fra Randaberg Fotballsom har ansvaret for driften. Vedkommende bør ha erfaring og eller utdanning fra å jobbe med sport og barn.
FFO ordningen vil bestå av et sunt måltid, skolearbeid, fotballtrening og innslag av basistrening
Barna må selv, eller ved hjelp av foreldre, møte i Randaberg Arena etter skoletid. Dersom elever som skulle vært på FFO ikke dukker opp, skal foreldrene kontaktes.
Vi er opptatt av barnas oppførsel og disiplin, både når det gjelder aktiviteter inne og ute. Vi har samme samspillsregler som tidligere nevnt i Sportsplanen.

Opptak

Søknad om opptak foretas på Randabergs hjemmeside eller ved å sende en direkte forespørsel til ansvarlig fra Randaberg fotball. Alle fotballinteresserte gutter og jenter fra 2. til 7. trinn kan søke.
Randaberg vil så langt det er mulig tilby plass på de dagene som er søkt på, men må ta forbehold om endringer i forhold til bemanning osv.

Barneavdelingen


RIL for alle, barnefotballens verdigrunnlag

Barnefotballens verdigrunnlag bygger på tre pilarer: Fotball for alle, trygghet + utfordring + mestring = trivsel og Fair Play.
Alle barn skal få et godt fotballtilbud i trening og kamp tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter. Fotball for alle innebærer også at klubben tar mål av seg til å gi best mulig ferdighetsutvikling og utfordringer for de beste og mest talentfulle spillerne.
Klubben skal gi spillerne mulighet for ulike løp – både for dem som har lyst til å spille hele tiden og for dem som har lyst til å være med, men ikke bruke all fritid på fotball.
Trygghet + utfordring + mestring = trivsel
Trygghet er et sentralt element i det å trives og er grunnleggende for at hver enkelt skal utvikle seg. Barnet må oppleve trygghet både i forhold til aktivitetene, lagkameratene og de voksne rundt laget.
Utfordring innebærer at aktiviteten skal gi alle noe å strekke seg etter og legge til rette for at skal oppleve en positiv ferdighetsutvikling.
Mestring innebærer at barna skal få en opplevelse av at de greier en oppgave eller de utvikler en ferdighet.
Fair Play betyr at alle skal vise respekt for hverandre. Det er på trening, under kamper og i turneringer at klubben kan drive holdningsskapende arbeid og påvirke alle aktører til positiv adferd. Fair Play innebærer å sette fokus på verdier som respekt, toleranse, likeverd og menneskeverd.

Generelle retningslinjer for treningen, hvordan tilrettelegge for god læring

 Treningen har to hovedhensikter:
 Treningen skal være en arena hvor spilleren får utvikle sine ferdigheter sammen med og mot andre
 Treningen skal inspirere spilleren til å øve og utvikle seg på egen hånd
 Generelle prinsipper for trening i barnefotball:
 All trening i tildelt banetid skal skje med ball
 Bruk lite tid på prat, kom kjapt i gang med aktiviteten
 Vis aktiviteten i praksis før spilleren begynner å øve selv
 Vær engasjert og tydelig, men med en positiv innstilling
 Vær læringsorientert når du gir tilbakemeldinger – si hva som er bra
 Forsterk det som er positivt
 Sørg for hyppige ballberøringer per spiller, unngå kødannelser
 Treneren skal ”se” flest mulig
 Vær konsekvent

Knottefotball (5 – 10 år)

Randaberg Fotballklubb er fremdeles avhengig av foreldre som bruker sin fritid til å trene fotballag. Vi må alltid ta hensyn til dette og samtidig prøve å sikre en høyest mulig kvalitet på arbeidet. Det er viktig at ting ikke kompliseres, det enkle er ofte det beste. Vi er ute etter stor aktivitet når det er trening, slik at ungene ikke får tid til å kjede seg eller tenke på andre ting.

Generelle retningslinjer for trenere alderen 5-10 år

 Flest mulig ballberøringer på enhver trening.
 All aktivitet skal være med ball. Tekniske øvelser som utvikler individuelle ferdigheter bør vektlegges.
 Del i små grupper, mest mulig aktivitet hele tiden.
 Bruk store mål slik at det scores mye mål.
 Store individuelle forskjeller i barnas teknikk, styrke, kondisjon, og mentale utviklingsnivå. Det er derfor ikke noe galt i å tilpasse aktiviteten til den enkelte.
 Prøv etter hvert å fokusere på et tema per trening, eks presise pasninger.
 Unngå kø og venting i øvelsene ved å dele opp i flere mindre grupper.
 Ulik type spill bør utgjøre minimum 50 % av treningstiden.
 Treningsmengde er ca 2 timer pr. uke.
 Maks en kamp i uken anbefales.
 Fokus på utvikling og ikke resultater.
 Det er viktig at alle:
 Får spille like mye i kampene
 Bytter på hvem som starter kampene.
 Får prøve seg på ulike plasser på banen, også i keeperrollen.

Miniputtfotball (11 – 12 år)

Spillform i kamp er nå 7’er fotball. Allsidighet er fortsatt et viktig prinsipp for idrettsaktiviteten. Ballen brukes fremdeles mest mulig i treningsaktivitet, men samspill elementer gjør seg nå mer gjeldende. I denne aldersgruppen har spillerne stor evne til å utvikle motoriske ferdigheter. Evnen til å utvikle relasjonelle ferdigheter utvikles gradvis for denne aldersgruppe.
Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:
 Jevn og harmonisk vekst
 Selvkritikk og lærevillighet øker
 Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter
 Er lette å lede og påvirke
 God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder"
 Kan ta i mot verbal instruksjon
 Opptatt av regler og rettferdighet. Gunstig alder for påvirkning av holdninger som f.eks.:
 Treningsregler
 Trenings vaner
 Selvdisiplin
 Hjelpsomhet
 Samarbeid
 Oppmuntring
 Kreativiteten utvikles.

Holdepunkter for opplæringen

 Teknisk ferdighetstrening må prioriteres.
 Spillere vil ha utbytte av å terpe lenge på instruksjonsmomentene.
 Hold fast ved utvalgte tema over lengre perioder jfr. den «svarte tråd»
 Spill på små områder med få spillere på laget.
 La kreativiteten blomstre hos den enkelte spiller.
 Styr ikke spillet for mye. Spillerne har egen idé og forstår mye.
 Bruk mer tid til å forklare hvorfor en jobber som en gjør. Spillerne forstår sammenhengen etter hvert.

Innhold i opplæringen

Individuell ferdighetstrening keeper:

 Begynnende elementær innføring i basisteknikker.

Individuell ferdighetstrening utespillere:

 Basisferdighetene skal videreutvikles gjennom isolert terpende teknisk trening og i spill øvelser.
 Pasning
• Innside og Utside, Kort og Lang.
 Mottak
 Møte ballen
 Betydningen av retningsbestemt mottak( medtak).
 Skjerme ballen.
 Innside, ytterside, vrist, lår, bryst og hode.
 Føring
• Innside/utside(nær foten i trange rom – lenger fra i større rom).
• Vending
• Innside/utside
 Finter
• Terpe på 3 finter, f.eks. pasningsfinte, skuddfinte og kroppsfinte
 Overbringe forståelse av betydningen av egentrening og gjentakelse.
 Dribling
• Spillerne må oppfordres til å være kreative med ballen på små flater og med høy fart.
 Heading
• Heading uten opphopp, heade på mål.
• Betydningen av å være i balanse og å se på mål.
 Skudd
• Loddrett vristspark. Legg opp til at det scores masse mål.
• En eller annen skuddaktivitet bør forekomme på hver trening.
 Samhandling
 Trene pasningsspill
 Trene «2 mot 1» situasjoner.

Spilleprinsipper – angrep
• Bredde, Dybde.
• Bevegelse/friløping.
• Spille ball i lengderetning.

Spilleprinsipper – forsvar:
• Presse og takle
• Dybde og breddeforskyvning.

Lagorganisering
• Videreutvikle - Alle skal prøves på ulike plasser på banen.
• Alle er forsvarere/angripere.
• Forsøk å holde posisjoner i størst mulig grad i spill sekvenser, men ikke slavisk.
• Forståelsen for 7’er fotball.

Ungdoms fotballen

Fra barn til ungdom – hvorfor sikre et godt tilpasset tilbud?

Norges fotballforbund og Randaberg fotball har sammenfallende utviklingsmål med ungdomsfotballen(13-19 år):

• Utvikle gode spillere
• Beholde flest mulig ungdomsspillere lengst mulig i fotballmiljøet

Ungdomsfotballen er definitivt i medvind i Norge, og vi ser at antall lag vokser, men frafallet blant ungdom er fortsatt for stort. Flere undersøkelser viser at mange av de som slutter egentlig ønsker å spille fotball, men de gir seg fordi tilbudet ikke er godt nok.
At en del slutter med fotball fordi de får andre interesser er selvsagt helt naturlig. Men vi må gjøre alt vi kan for å beholde alle de som har lyst til å være med videre. Dette gjelder uavhengig av hvor god/mindre god en spiller er. Det er viktig å gi ungdom et godt fritidstilbud, gi dem muligheten til å holde seg i form i et sunt, trygt og positiv miljø sammen med venner. Fotballen som sosial arena er betydningsfull. Alternativet kan i noen tilfeller være med destruktive sysler i miljøer som ikke er like positive. I tillegg bruker stadig flere for mye tid på stillesittende aktiviteter. Fotballen holder altså ungdom i form i et positivt miljø! Derfor er det viktig at vi som klubb tar et ansvar for å beholde flest mulig – lengst mulig.

Overgang fra 7'er til 11'er fotball

NB! Mye smålagsspill bør fortsatt prioriteres fordi det er den mest læringsfremmende aktiviteten. 7`er fotball er fotballens "grunnspill" der alle elementer i spillet er til stede og der den hyppige involveringen i situasjoner og delferdigheter gir stor læringseffekt.

Aldersgruppen (13 – 14 år)

Hva er viktig for denne aldersgruppen?
• Spillerne har stor evne til å utvikle motoriske ferdigheter.
• Evnen til å utvikle relasjonelle ferdigheter utvikles gradvis for denne aldersgruppe.
• Store forskjeller i fysisk og mental utvikling.
• Spillerne er prestasjonsbeviste, ærgjerrige og har god konsentrasjonsevne og er lærenemme. I tillegg må man tenke på:
• Noen har kraftig lengdevekst
• Holdninger blir lett skapt
• Mange er psykisk labile
• Kreativiteten er i god utvikling
• Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte

Holdepunkter for opplæring

• Kreativitet skal fortsatt ha høy prioritet
• Mer fokusering på taktiske – og tekniske ferdigheter, det vil si teknikk for å løse en taktisk oppgave( for eksempel drible når du MÅ, spille pasning når du BØR.)
• Vektlegge holdningsdelen til trening og kamp.

Innhold på trening

• Individuell ferdighetstrening keeper
• Overgang til spesiell keepertrening, samtidig som keeperne fremdeles får spille ute.
• Keeperne må bli selvstendige i treningsarbeidet, for eksempel egne oppvarminger.
• Målvaktenes basisferdigheter bør trenes inn i denne perioden.
• En treningsdag i uken bør være satt av til spesiell keepertrening.
• Taktiske rammer bør bevisstgjøres gradvis(når bokse, nå holde, når kaste).


Individuell ferdighetstrening – utespillere

Momentene fra aldersgruppen 11 – 12 år skal videreutvikles og perfeksjoneres:
• teknikken med innside/utsidepasning
• Vristspark, halvt liggende vristspark
• innlegg Pasninger
• Videreutvikle med skru
• Retningsbestemt mottak (medtak) – hurtig 1. berøring
• Vendinger
• med bruk av hele kroppen
• Beherske forskjellige typer vendinger (f.eks utside og innside)
• Finter
• Nye finter innlæres
• tidligere finter perfeksjoneres
• Skuddtrening
• vristspark
• hel/halv volley
• Fotballbevegelser
• Trening uten ball som f.eks. løpsteknikk, retningsforandringer, vendinger, akselerasjon, maks fart, sidebevegelser, rygging og vertikale bevegelser.
• Samhandling
• Videreutvikle taktiske og tekniske ferdigheter
• Betydningen av at ballfører har flere pasningsalternativ samtidig
• innføre bruken av motsatte bevegelser, ikke fokuser bare på en spiller sin bevegelse, men på minimum 2 spilleres bevegelse samtidig
• utnyttelse av 2 mot 1 situasjoner, f.eks. veggspill, overlapp, dessuten motivere spillere til å utfordre 1 mot 1 i angrep.
• betydningen av overblikk
• Spilleprinsipper
• Spill framover i lengderetning på banen med vektlegging av bredde og dybde i det offensive spillet.
• Innføre prinsippene av 1, 2 og 3 forsvarsroller. Tren på dette i spillsituasjoner.
• Spesiell vekt på 1. forsvareren. Lære å takle/erobre ball.
• Lagorganisering
• Spillerne bør fremdeles forsøke seg på ulike plasser, men med lengre tid i hver rolle
• Stresse nødvendigheten av bevegelse slik at overtallsituasjoner oppstår over hele banen.
• Innføre systematisering av forsvarsarbeidet, spesielt press på ballfører.
• Spillernes rolle i lagorganisering er utgangspunktet for kreativitet offensivt.
• Treningsmengde
• tilbud om 2 -3 treninger i uken
• Viktig med samkjøring av andre idretter
• Allsidighet
• Tilbud om egentreningsøvelser.

Aldersgruppen (15 – 16 år)

Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:
• Ekstrem vekstperiode. Ledd og muskulatur ikke samkjørt.
• Pubertetsproblematikk/Behov for aksept av kroppslige endringer
• Gutter utvikler større muskelstyrke enn jentene
• Kreativiteten i sterk utvikling
• Koordinasjonsevnen i fin utvikling
• Nye utfordringer i miljøet i form av alkohol og andre rusmidler
• Kravene øker overfor spillerne både i skole og idrett
• De mest ambisiøse kan få økt tilbud om trening i skoletid. Bør passe på store mengdeendringer på kort tid
• Vær oppmerksom på symptomer på slitasje blant dem som har trent mye over lang tid

Holdepunkter for opplæringen
• Vi ønsker å utvikle spillere som tar ansvar, viser initiativ og styrer spillet
• Vi ønsker spillere som har gode ferdigheter. De må beherske rask ballbehandling i trange rom og samtidig kunne sette fart med ball når det er plass.
• Spillere med rette holdninger overfor trening og kamp
• Vi ønsker spillere som tar ansvar for egen utvikling – gjennom å trene, ikke bli trent.
• Hurtige spillere både med og uten ball

Det er ofte slik at fysisk styrke er teknikken overlegen i de yngre årsklassene. Spillere som er sterke i duellene, kan sparke lengst og løpe fortest blir ofte lagt merke til og prioritert i forhold til en spiller med gode basisferdigheter. Dette gir oss klare holdepunkter om å:
• Være opptatt av prestasjoner og ikke resultater
• Gi ferdighetstreningen tid og muligheter, tålmodighet er nøkkelord.
• Være utviklingsorientert

Innhold i opplæringen
• Individuell ferdighetstrening av keeper:
• Utvikle prinsippene fra smågutte/jentenivå med fortsatt vektlegging av teknikktreningen
• Etter hvert større fokusering på de taktisk-/tekniske ferdighetene – deriblant rollen som dirigent av eget forsvar

• Individuell ferdighetstrening av utespillere:
• Videreføring av de taktiske og tekniske ferdighetene som tidligere beskrevet slik at disse kan utføres hurtigere, rett teknikk til rett tid og at valget skjer i forhold til med og motspilleres bevegelse
• Fortsette arbeidet med «fotballbevegelsene»
• Betydningen av hele tiden å gå ned på ferdighetsskalaen – fra spill til øvelser
• Jobbe med spillernes sterke sider «god fot teorien»
• Økt fysisk trening og vedlikehold /utvikling av fotballmotorikk
• Mer spesifikk rolletrening

Samhandling

• Videreutvikle innholdet fra yngre aldersgruppe
• Førsteangriperen (ballfører) skal ha flest mulig pasningsalternativer foran seg
• Spill i lengderetning om mulig, men ikke på bekostning av å kontrollere ball og spill
• Ballfører skal SE tidlig, langt og vidt
• Taktiske valg må gis mye oppmerksomhet i til rette lagte spill øvelser

Spilleprinsipper

• Den offensive delen av spillet med prinsippene bredde, dybde, gjennombrudd, bevegelse og spill i lengderetning bør videreutvikles.
• Overordnet i arbeidet med det offensive er å skape og utnytte rom og motstanders ubalanse
• Defensiv forståelse og ferdighetstreningen intensiveres(forsvarsspill: soneforsvar)
• Større bevisstgjøring på 1/2/3 forsvarers arbeid
• Samhandling i den defensive organiseringen bør vektlegges mer(press, sikring, markering, avstander i lagdelene og sideforskyvning)
• Overordnet i arbeidet med den defensive del er å nekte rom
• Vi ønsker at lagene våre skal være spillende og derfor alltid prøver å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen ved bruk av prinsippene bredde, dybde og bevegelse.

Lagorganisering

• Aktivt bruke keeper som 1. angriper med god distribusjonteknikk(utkast/utspark)
• Unngå strekk i laget, flytte beina samlet blir en viktig faktor for å unngå avstander i og mellom ledd
• Prøve å holde laget samlet også i angrep, unngå store rom for motstander å angripe oss ved balltap.
• Samhandling defensivt er viktig, alle er forsvarspillere når vi mister ballen. Viktig moment her er gjenvinningsdelen av spillet vårt
• Kollektivet er viktigst, alle må gjøre en jobb for laget.
• La gjerne spillerne få forsøke ulik organisering av laget både offensivt og defensivt som ledd i utviklingen av fotballforståelsen

Treningsmengde
• Tilbud om 4 treninger i uken
• Egentrening og eventuelt annen idrett kommer i tillegg og er ønskelig. Vi ønsker en systematisk trening hele året på dette nivået, men gjerne naturlig med en roligere periode etter sesongslutt
• Viktig at vi er observante på slitasje hos spillerne. Trenerne bør ha oversikt over totalbelastningen til hver enkelt spiller

Tilpasning og hospitering

Differensiering

Det er viktig at barn får ulike typer utfordringer ut i fra interesse, ferdigheter og modning. Differensiering betyr at trenings- og kamptilbudene i størst mulig grad er tilpasset enkeltspillernes ferdigheter, motivasjon, ønsker og behov.
Hospitering er eksempel på differensiering der spilleren i perioder får spille på et høyere nivå innen det samme alderstrinnet eller på et høyere alderstrinn.
Differensiering skal gjennomføres i trening der det er praktisk mulig, slik at alle skal oppleve utfordringer og mestring i sin treningshverdag.
Differensiering kan også foretas ved at det etableres egne grupper for de mest ivrige/har komment lengst/mest modne innenfor eller på tvers av årskull. Klubben anser at dette er mest aktuelt på årskullene fra 10 år og oppover. Slik trening skal være et frivillig ekstratilbud til de som har kommet lengst. Treningene skal ha et særlig fokus på utvikling av individuelle ferdigheter.
Differensiering i kamptilbud kan gjennomføres fra 10 år ved at det etableres lag fra en årskullsgruppe både på nivå 1, 2 og 3. gjerne slik at spillerne rullerer på deltakelse på to ulike nivåer. Lagene skal settes sammen slik at de kan spille jevne kamper på de ulike nivåene. Klubben anser at slik differensiering er et godt virkemiddel for at den enkelte spiller skal oppleve utfordringer og mestring også i kamp.
Der trenerkoordinator, årskullansvarlige og trenere mener at det er grunnlag for slik differensiering i kamptilbudene skal dette så langt som mulig gjennomføres.

Jevnbyrdighet

Jevnbyrdighet innebærer at man får noenlunde jevn motstand både i kamp og på trening. Dette bidrar til å skape spenning, glede og engasjement. Jevnbyrdighet er en forutsetning for at spillerne skal oppleve trygghet og mestring.
For årskull der det ikke er nivåinndelt serie eller der spillergrunnlaget ikke gir grunnlag for deltakelse på ulike nivå tilsier hensynet til jevnbyrdighet at man lager mest mulig jevne lag, slik at alle har like forutsetninger for gode lagprestasjoner på banen.

Topping

Topping av lag innebærer at noen får spille vesentlig mer enn andre. Hensynet til jevnbyrdighet kan tilsi at spillere i enkeltkamper får mer spilletid enn andre, men slik at alle spillerne på laget skal ha tilnærmet lik spilletid i løpet av sesongen.
Det er treneren som styrer laget i kamp og bytting av spillere skal skje mer ut i fra hensyn til jevnbyrdighet og spillerens konsentrasjon og innsats enn etter stoppeklokke, men likevel slik at alle som er med normalt får omtrentlig lik spilletid og omtrentlig likt antall bytter. Det skal unngås at noen spillere får roller som ”reserve” og startoppstilling i kampene skal variere slik ulike spillere begynner kampen på benken.
Foreldre eller foresatte som har kommentarer til styringen av laget i kamp og fordeling av spilletid skal i første hånd ta dette opp med laget trener dagen etter kamp.

Roller på laget

Det er ønskelig at alle spillerne får prøve seg i ulike posisjoner på laget både på trening og i kamp. Fordeling av roller på laget må imidlertid også styres av ferdigheter og mulighet for opplevelse av mestring. For hospiteringslag og lag som spiller på nivå 1 kan det å lære noenlunde faste roller være en fordel for den enkelte og laget.


Hospitering

Hospitering innebærer at en spiller med gode holdninger og ferdigheter får tilbud om å trene/spille på et høyere nivå eller på et høyere årstrinn i den hensikt å tilpasse trenings-og kamparenaen for spilleren. Det er trenerkoordinator som gjennom observasjon og samtaler med trenerne/foreldre, avgjør hvilke spillere som får tilbud om hospitering. Klubben har som grunnregel at den aktuelle spilleren bør være på alderstrinn 10 før det kan være aktuelt med en hospiteringsordning. Det kan også ved spesielle tilfeller være aktuelt å la jenter trene med gutter som en slags hospiteringsordning.

Utviklingsgrupper

Randaberg fotball ønsker å etablere utviklingsgrupper i alderstrinnene 10-12 år og 13-15 år til de spillerne som vil litt ekstra. Dette er et område som vi mener er blitt forsømt i senere år, samtidig som vi ser viktigheten av å produsere egne spillere til klubben. Spillerne vil bli nominert av trenerne/trenerkoordinator og er ikke statiske, slik at alle har en mulighet til å bli en del av en slik gruppe med hardt arbeid over tid. Vi ønsker primært å bruke egne trenerkrefter til disse gruppene, men utelukker ikke at det kan leies inn eksterne krefter som en inspirasjon til spillerne.
Randaberg ønsker i tillegg å gi et bedre tilbud til unge keepere i klubben og vil derfor stille med keepertrener på disse øktene.
Treningsøktene vil i hovedsak være ferdighetsutvikling der pasninger, medtak/mottak, ballkontroll, koordinasjon/motorikk vil være hovedingredienser. Når spillerne blir eldre og mer modne vil valg med ball og taktiske elementer bli en naturlig del av treningen.
Klubben vil stille krav til spillerne i forhold til holdninger(oppmøte/tid, beskjeder og ikke minst tilstedeværelse på øktene). Vi er veldig opptatt av at spillerne møter for å trene og ikke bli trent. Typevalg blir viktigere og viktigere i fotball, slik at vi leter etter de som vil legge ned masse arbeid over tid.
Vi håper selvfølgelig at trenere og foreldre vil være tilstede og observere øktene, slik at det kan bli en inspirasjon og en fin referanse til det dere gjør i hverdagen. Vi håper etter hvert å starte opp med trenerforum i forbindelse med disse gruppene, slik at vi felles kan diskutere hva vi gjør og hvorfor vi gjør dette.